Nieuw Lager onder­wijs

Van aan­van­ke­lijk lezen tot vloei­end lezen met LIST

Je kan alle kin­de­ren mak­ke­lijk tek­sten en boe­ken leren lezen, als je ze maar vol­doen­de tijd en goe­de instruc­ties geeft. Een kind leert name­lijk lezen door te lezen, dat is de kern van het LIST-project.

Over de opleiding

LIST staat voor Lees Inter­ven­tie-pro­ject voor Scho­len met een Totaal­aan­pak. De afkor­ting wordt ook wel ver­taald naar Lezen IS Top, omdat bin­nen deze metho­diek lees­mo­ti­va­tie de groot­ste sleu­tel is tot het vloei­end en vlot kun­nen lezen van teksten.

Het is een onder­zoeks- en bege­lei­dings­pro­ject onder lei­ding van Tho­ni Hout­veen (lec­tor Gelet­terd­heid aan de Hoge­school Utrecht). 

De kern van LIST is dat kin­de­ren ken­nis van de wereld opdoen en boe­ken kun­nen kie­zen naar eigen smaak en moti­va­tie, die pas­sen bij hun leeftijd. 

De focus ligt dus niet op lees­moei­lijk­he­den, wel op moti­va­tie. Het doel van het luis­ter- en lees­on­der­wijs is name­lijk niet het aan­le­ren van een tech­niek, maar het ont­wik­ke­len van gemo­ti­veer­de lezers die hun luis­ter- en lees­vaar­dig­heid gebrui­ken om te leren en om te lezen voor hun plezier.

Voor wie

School­teams uit de lage­re school.

Pro­gram­ma

In deze ses­sie leer je:

  • Het blok­ken­mo­del van LIST imple­men­te­ren op de werk­vloer (1ste leerjaar);
  • De kin­de­ren opti­maal bege­lei­den om vloei­end te leren lezen;
  • De kin­de­ren bege­lei­den als hun lees­ni­veau niet vordert;
  • Kri­tisch kij­ken naar je eigen taal­me­tho­de - wat wil je behou­den, wat kan je schrappen?

We geven jou tips voor een leu­ke lees­om­ge­ving, hoe je lees­ge­sprek­ken houdt en hoe je aan boek­pro­mo­tie kan doen.

Samen met jou maken we een stap­pen­plan van hoe jouw LIST lees­les­sen er kun­nen uitzien.

Prijs­in­for­ma­tie

Prijs voor leden Prijs voor niet-leden Sessietijd Cursuscode
645 euro 709,5 euro 3 uur BLEZ A3

Vraag hier je team­ses­sie al aan voor het school­jaar 2023-2024.
Tus­sen 4 mei en 5 juni zijn er ver­schil­len­de planda­gen waar­op we de nieu­we aan­vra­gen ver­de­len bin­nen het vor­mings­team. We con­tac­te­ren jou zo snel moge­lijk na de plandagen.

Vraag je teamsessie aan voor 2023-2024

Praktisch

Teamvorming
Bij jou op school tijdens een pedagogische studiedag

Heb je een vraag?

Greet Gul­de­mont
02 506 50 99

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina