Nieuw Lager onder­wijs

Sym­po­si­um Wie niet leest …’

Op 22 mei bruist het in het Nati­o­naal Onder­wijs­mu­se­um in Dord­recht. Samen met de Neder­land­se zus­ter­or­ga­ni­sa­tie VOS/ABB orga­ni­se­ren we een sym­po­si­um over effec­tief lees­on­der­wijs, gekop­peld aan een bezoek aan het Onder­wijs­mu­se­um waar een expo­si­tie loopt over lezen.

Lezende meisjes
2 lezen­de meis­jes aan een schoolbank

Kin­der­boe­ken­schrij­ver Jan Ter­louw deelt als key­no­te-spre­ker zijn visie op lees­on­der­wijs en je kunt inspi­re­ren­de ses­sies vol­gen onder lei­ding van diver­se experts. Die gaan over de weten­schap ach­ter begrij­pend lezen en over de prak­tijk van het lees­on­der­wijs. Iede­re ses­sie bestaat uit een gedeel­te ken­nis­over­dracht en een gedeel­te waar­in je actief aan de slag gaat.

Banner sprekers symposium
Spre­kers Jan Ter­louw, Prof. Tho­ni Hout­veen en peda­go­gisch bege­lei­ders Sarah Bey­ens en Iene Bocken

Ses­sies

Ses­sie 1: Ver­die­pen van begrip

Prof. dr. Tho­ni Hout­veen en Sarah Bey­ens en Iene Boc­ken, peda­go­gisch bege­lei­ders lezen OVSG. Als je een tekst niet, onvol­doen­de of ver­keerd begrijpt ont­staat een pro­bleem, omdat je dan niet kan leren van een tekst. Dat heeft gro­te gevol­gen voor je school­loop­baan en maat­schap­pe­lijk func­ti­o­ne­ren. De cen­tra­le vraag van deze work­shop is wat lera­ren kun­nen doen om te stu­ren op het lees­be­grip van leer­lin­gen, waar­door ze leren van teksten.

In het eer­ste deel (Tho­ni Hout­veen) komt de weten­schap aan het woord. Wat is de essen­tie van begrij­pend lezen en hoe ont­wik­kelt lees­be­grip zich? Hoe pas­sen we deze weten­schap toe in onze prak­tijk?
In het twee­de deel gaan we in op het DENK! pro­gram­ma voor begrij­pend lezen. De afge­lo­pen twee school­ja­ren heb­ben een twin­tig­tal Vlaam­se scho­len deze metho­diek geïm­ple­men­teerd via het tra­ject Leer­kracht Lees­kracht. Hoe ver­liep dat en wat is het effect?

Ses­sie 2: kwa­li­teits­waai­er Effec­tief Onder­wijs in Begrij­pend lezen

Mir­jam Snel, onder­zoe­ker en hoge­school­hoofd­do­cent, is auteur van de Kwa­li­teits­waai­er voor Begrij­pend lezen. Zij licht de waai­er toe die bestaat uit kwa­li­teits­kaar­ten voor de leraar, de lees­des­kun­di­ge, de school­lei­der en de bestuur­der. De kaar­ten beschrij­ven wat effec­tief lees­on­der­wijs bete­kent voor deze vier ver­schil­len­de rol­len. Het is net de samen­hang tus­sen de rol­len die lees­on­der­wijs effec­tief maakt.

Ses­sie 3: De bibli­o­theek, krach­ti­ge part­ner van scholen

Caro­li­ne Heij­er en Bart Droog­ers zijn spe­ci­a­list van De Bibli­o­theek op school bij Stich­ting Lezen in Neder­land. Zij ver­tel­len hoe zij scho­len onder­steu­nen bij hun taal- en lees­be­leid.
Ste­ven De Laet, peda­go­gisch advi­seur OVSG, belicht hoe de gemeen­te Essen met Essen leest’ een pro­ject opstart­te waar­bij kin­de­ren op school boe­ken uit­le­nen, op dezelf­de manier als in de bib.

Poster tentoonstelling onderwijsmuseum boom roos vis

Pro­gram­ma

  • 10.0010.30 uur – Wel­kom met kof­fie en thee
  • 10.3012.30 uur – Ron­de 1
  • 12.3014.00 uur – Lunch en moge­lijk­heid om expo Boom roos vis te bezoeken
  • 14.0016.00 uur – Ron­de 2
  • 16.00 uur – Borrel

Prak­tisch

Loca­tie

Nati­o­naal Onder­wijs­mu­se­um
Bur­ge­mees­ter de Raadt­sin­gel 973311
Dord­recht, Nederland

Ver­voer

OVSG orga­ni­seert gra­tis bus­ver­voer met opstap­plaat­en in Brug­ge, Gent, Has­selt en Heren­tals.
Voor wie met de trein reist: de loca­tie ligt wan­del­af­stand van het sta­ti­on van Dordrecht.

Inschrij­ven

Dit event is bedoeld voor ieder­een die geïn­te­res­seerd is in lees­on­der­wijs in Vlaan­de­ren en Neder­land: bestuur­ders, school­lei­ders, lera­ren (lees- en taal­ex­perts) en docen­ten. Deel­na­me kost 250 euro per per­soon (inclu­sief btw).

Let op: er is beperk­te plek voor 50 deel­ne­mers uit Neder­land en 50 deel­ne­mers uit Vlaanderen.

Ik schrijf in!

Praktisch

Symposium

Nationaal onderwijsmuseum Nederland
Burgemeester de Raadtsingel 973311
3311 JG Dordrecht
Routebeschrijving

Heb je een vraag?

Viv Del­hez
02 506 50 99

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina