Lager onder­wijs

Het leer­plan Meten ver­ta­len naar de prak­tijk (ver­die­ping)

Je volg­de reeds de eer­ste ses­sie en gaat nu actief aan de slag met de leer­lij­nen meten (wis­kun­de). Je ont­wik­kelt mate­ri­a­len die je met­een kan inzet­ten in jouw klas.

Over de opleiding

In deze ses­sie ga je aan de slag met de leer­lij­nen meten uit het leer­plan wis­kun­de. Je ont­dekt hoe jij deze leer­lij­nen actief inzet in de klas­prak­tijk.
Je leert hoe je ook ande­re aspec­ten van jul­lie schoolom­ge­ving actief inzet tij­dens de les­sen meten.

Voor wie

School­teams

Pro­gram­ma

Tij­dens deze vor­ming leer je:

  • De leer­lij­nen van meten’ toe­pas­sen in de klaspraktijk;
  • Didac­ti­sche werk­vor­men en hulp­mid­de­len ken­nen die je meeton­der­wijs ver­rij­ken en versterken;
  • Mate­ri­a­len ont­wik­ke­len die met­een in de prak­tijk inge­zet kun­nen worden.

Ont­dek ook alle ande­re team­ses­sies bin­nen het onder­werp wiskunde

Prijs­in­for­ma­tie

Prijs voor leden Prijs voor niet-leden Sessietijd Cursuscode
645 euro 709,5 euro 3 uur BWIS A3

Vraag hier je team­ses­sie aan voor hui­dig school­jaar. We nemen snel con­tact met jou op om deze in te plannen.

Vraag je teamsessie aan voor 2022-2023

Vraag hier je team­ses­sie al aan voor het school­jaar 2023-2024.
Tus­sen 4 mei en 5 juni zijn er ver­schil­len­de planda­gen waar­op we de nieu­we aan­vra­gen ver­de­len bin­nen het vor­mings­team. We con­tac­te­ren jou zo snel moge­lijk na de plandagen.

Vraag je teamsessie aan voor 2023-2024

Praktisch

Teamvorming
Bij jou op school tijdens een pedagogische studiedag

Heb je een vraag?

Greet Gul­de­mont
02 506 50 99

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina