Deel­tijds kunstonderwijs School­be­stu­ren

Basis­re­gel­ge­ving voor orga­ni­sa­tie van het deel­tijds kunstonderwijs

Deze vor­ming geeft je inzicht in de regel­ge­ving over de orga­ni­sa­tie en wer­king van een academie.

Over de opleiding 

Tij­dens deze vor­ming ont­dek je wel­ke regels van toe­pas­sing zijn als je deel­tijds kunst­on­der­wijs orga­ni­seert.

Hoe ziet de struc­tuur van het DKO eruit? Wat zijn struc­tuur­on­der­de­len? Wan­neer kun je de inschrij­ving van een leer­ling wei­ge­ren? Aan wel­ke voor­waar­den moet een aca­de­mie voldoen? 

De vor­ming is zowel gericht op wie nieuw is in deze mate­rie, als op direc­teurs en school­be­stu­ren die een opfris­sing wen­sen over het decreet en het orga­ni­sa­tie­be­sluit DKO.


Voor wie

Direc­ties
School­be­stuur

Pro­gram­ma

In deze vor­ming ver­neem je:

  • wat de opdrach­ten zijn van het deel­tijds kunstonderwijs
  • hoe de struc­tuur in elkaar zit 
  • wat de erken­nings- en sub­si­di­ë­rings­voor­waar­den zijn 
  • hoe je het aan­bod kunt uitbreiden 
  • wat pro­gram­ma­tie en rati­o­na­li­sa­tie is 
  • wel­ke regels gel­den voor de orga­ni­sa­tie van het schooljaar 
  • wat finan­cier­ba­re leer­lin­gen zijn 
  • wel­ke omka­de­ring de aca­de­mie ont­vangt en hoe je die kunt gebruiken. 

Ook begrip­pen zoals capa­ci­teit, alter­na­tie­ve leer­con­text, onder­wijs­be­voegd­heid en struc­tuur­on­der­de­len komen aan bod.

Data en locaties Inschrijven en betalen

Sessies
Titel Basis­re­gel­ge­ving voor orga­ni­sa­tie DKO Locatie en lesgever Interactief webinar
Kathleen Cherlet
Datum en uren donderdag 27 april 2023
09:00 - 12:00
Tarieven voor het hele traject
Type Leden Tarief 65 euro
Type Niet-leden Tarief 71,50 euro
Cursuscode

FNORD Z1 ONLINE

SCHRIJF JE IN

Praktisch

Interactief webinar

Data en locaties

Heb je een vraag?

Pau­li­na Prieto
02 506 50 99

Ook interessant voor jou

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina