Kleu­ter­on­der­wijs Lager onder­wijs Secun­dair onderwijs Deel­tijds kunstonderwijs Bui­ten­ge­woon basisonderwijs Bui­ten­ge­woon secun­dair onderwijs

Aan­vangs­be­ge­lei­ding star­ten­de leraren

Start­te je vorig of dit school­jaar als leraar en heb je een aan­tal vra­gen? Je bent niet alleen! 

Wij bren­gen je in con­tact met col­le­ga-star­ters en bespre­ken de suc­ces­sen, de valkui­len en de hin­der­nis­sen waar je mee te maken krijgt. Deze net­werk­mo­men­ten inspi­re­ren je en hel­pen ook om de kloof tus­sen jouw oplei­ding en de ech­te werk­vloer te dichten.

Over de opleiding

Als star­ten­de leraar is je hoe­veel­heid werk gigantisch.
Je moet name­lijk inhoud geven aan je les­sen, eva­lu­e­ren, toet­sen opstel­len, dif­fe­ren­ti­ë­ren, klasmanagement, … 
Veel van die taken leer je niet in de lera­ren­op­lei­ding. Hoe zou ik dit pro­bleem oplos­sen? Hoe kan ik de balans tus­sen werk en pri­vé bewaren? 

Als star­ten­de leraar wil­len we je graag hier­in onder­steu­nen en je de nodi­ge inzich­ten geven zodat je ste­vig in je schoe­nen blijft staan.

We bespre­ken de suc­ces­sen, de valkui­len en de hindernissen.

Opleiding starters jonge leerkrachten

Voor wie

Lera­ren uit alle onder­wijs­ni­veaus die vorig of dit school­jaar gestart zijn.

Pro­gram­ma

Tij­dens deze vor­ming leer je als starter: 

  • Stil­staan bij jouw per­soon­lij­ke groei en pro­fes­si­o­ne­le ontwikkeling; 
  • Reflec­te­ren over je den­ken, gedrag en manier van lesgeven; 
  • Reflec­te­ren over de effec­ten van het les­ge­ven op de leer­re­sul­ta­ten, het gedrag van de leren­den, jouw rela­tie met collega’s, direc­tie en ouders.

Wil je zelf star­ten­de lera­ren opvan­gen, bege­lei­den en coa­chen? Dan is ons func­tie­tra­ject men­tor iets voor jou!

Data en locaties Inschrijven en betalen

Sessies
Titel Ses­sie 1 Locatie en lesgever Interactief webinar
Iene Bocken
Datum en uren vrijdag 29 september 2023
09:00 - 12:00
Titel Ses­sie 2 Locatie en lesgever Interactief webinar
Iene Bocken
Datum en uren dinsdag 16 januari 2024
09:00 - 12:00
Titel Ses­sie 3 Locatie en lesgever Interactief webinar
Iene Bocken
Datum en uren maandag 22 april 2024
09:00 - 12:00
Tarieven voor het hele traject
Type Leden Tarief 115 euro
Type Niet-leden Tarief 126,5 euro
Cursuscode

FNSTA A1 ONLINE

SCHRIJF JE IN

Praktisch

Functietraject
3 interactieve webinars, 1 per trimester
Ideaal om ervaringen uit te wisselen met andere starters
Voor alle onderwijsniveaus samen

Data en locaties

Heb je een vraag?

Greet Gul­de­mont
02 506 50 99

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina