Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Officieel volwassenenonderwijs moet op de kaart blijven staan

dinsdag 31 januari 2017

Levenslang leren. Dat is wat we met z’n allen moeten doen om vlot mee te kunnen in een snel veranderende samenleving. De Europese doelstelling is dat tegen 2020 15% van de beroepsactieve bevolking bij- of nascholing volgt. Het onderwijsniveau waarin dat mogelijk is – het volwassenenonderwijs – wordt al tien jaar lang hervormd. De hervormingen die nu via Onderwijsdecreet XXVII worden voorgesteld, stellen een verregaande rationalisatie voor. Maar wie wordt daar beter van?

Hogere norm om te blijven bestaan

Op dit moment heeft een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) 120 000 lesurencursist* nodig om als autonome instelling te werken. Het voorontwerp van Onderwijsdecreet XXVII stelt voor om dat te verzevenvoudigen. Vanaf 1 september 2019 zou dit op 850 000 lesurencursist komen te liggen. Welke criteria rechtvaardigen deze hoge norm? Het is niet wetenschappelijk aangetoond dat een groter centrum beter onderwijs biedt. Daarbij komt nog dat eveneens op 1 september 2019 de lerarenopleiding en HBO5 moeten worden overgeheveld naar het hoger onderwijs. Dat zal sowieso een vermindering van het aantal cursisten met zich meebrengen.

Geen mogelijkheid tot samenwerking

Over mogelijkheden tot samenwerking binnen het volwassenenonderwijs wordt in het voorontwerp niet gesproken. Voor centra die de voorgestelde norm niet halen, zit er niets anders op dan af te bouwen of te fuseren. Verondersteld dat de norm van 850 000 wordt gehanteerd, dan zouden slechts twee steden nog stedelijk en gemeentelijk volwassenenonderwijs kunnen inrichten (Antwerpen en Brugge). De tweede stad van Vlaanderen, Gent, zou hierdoor niet langer een eigen CVO kunnen aansturen. We vrezen voor een verschraling van het onderwijsaanbod. Cursisten zullen zich straks een stuk verder moeten verplaatsen om de opleiding van hun keuze te volgen.

Motor voor tweede onderwijskans

Het volwassenenonderwijs (vroeger ‘onderwijs voor sociale promotie’) was jarenlang de motor voor een tweede onderwijskans. Volwassenen konden hun gemiste kansen in het secundair onderwijs rechtzetten en gaan voor een diploma. Ook nu willen veel volwassenen zich bijscholen of een diploma behalen. Bovendien bieden de centra een ruim aanbod aan NT2 (Nederlands als Tweede Taal) aan en werken zo mee aan de integratie van nieuwkomers.

OVSG schaart zich volledig achter het advies van de Vlaamse Onderwijsraad dat aandringt op een onderzoek naar de grondwettelijkheid van dit voorstel. De hoge norm zou immers kunnen betekenen dat het niet langer mogelijk is om volwassenenonderwijs in te richten. Toch is een kwaliteitsvol aanbod van volwassenenonderwijs dicht bij huis een sterk argument voor wie aan levenslang leren wil doen.


* lesurencursist: het pakket aan lesuren dat de ingeschreven cursisten genereren

Nike Kevin Durant

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs