Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Officiële onderwijsverstrekkers ondertekenen engagementsverklaring interlevensbeschouwelijke dialoog

donderdag 28 januari 2016

Op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits hebben de vertegenwoordigers van de zeven erkende instanties en vereniging van de levensbeschouwende vakken en de drie officiële onderwijsverstrekkers het GO!, het gemeentelijk en stedelijk onderwijs (OVSG) en het provinciaal onderwijs (POV) een akkoord bereikt over de versterking van de dialoog tussen de verschillende levensbeschouwingen en de school. De ondertekenaars geven met deze engagementsverklaring ruimte aan scholen en directies om verregaand samen te werken.

Kinderen en jongeren hangen hun thuistaal, cultuur of religie niet aan de kapstok alvorens de klas binnen te komen. Scholen zijn bij uitstek de plaats waar jongeren in respect met elkaar leren samenleven. Cruciaal is daarbij de versterking van de dialoog tussen levensbeschouwingen in de klas en in de lerarenkamer, dat leraren levensbeschouwing meer dan nu deel uitmaken van het schoolteam. Op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits zijn de drie officiële onderwijsverstrekkers OVSG, POV en GO! en de zeven erkende instanties en vereniging van de levensbeschouwelijke vakken daarover in overleg gegaan.

De basis was het akkoord uit 2012 tussen de erkende levensbeschouwingen over de onderlinge dialoog in het onderwijs. Dat akkoord bepaalt wat leerlingen in dat kader moeten ‘kennen en kunnen’, zoals het kunnen luisteren naar en begrip opbrengen voor een andere levensbeschouwing. Dat moest voor minstens 1 project en maximum 6 lestijden per schooljaar een plek krijgen op school.

De engagementsverklaring zet nu belangrijke stappen vooruit. De officiële onderwijsverstrekkers sluiten er zich bij aan en de samenwerking wordt geïntensifieerd. Een drietal engagementen springen in het oog:

  1. Nauwere band met de schoolcontext

Samenwerking tussen erkende levensbeschouwingen is één ding, maar die samenwerking kan maar vrucht dragen in de context van concrete scholen. De school en de levensbeschouwelijke vakken worden daarom samen verantwoordelijk voor de realisatie van de interlevensbeschouwelijke dialoog. De directies en leraren levensbeschouwelijke vakken krijgen hiertoe in overleg met de inspecteurs-adviseurs de ruimte, met inbegrip van het aantal lesuren dat hieraan wordt besteed.

De leerkrachten levensbeschouwelijke vakken engageren zich om binnen hun lessen bij te dragen tot het pedagogisch project van een school. Tegelijk zullen de scholen dit ondersteunen. De nauwere samenwerking houdt ook in dat de levensbeschouwelijke vakken meer kunnen worden betrokken bij schoolbrede initiatieven, bv. een projectweek rond diversiteit of tegen pesten.

  1. Leraren levensbeschouwelijke vakken actief binnen schoolteam

In de praktijk zullen leraren levensbeschouwelijke vakken ten volle betrokken worden bij het schoolteam en krijgen ze de kans om deel te nemen aan vormingen en nascholingsinitiatieven van de school. Dat leidt tot meer dialoog, niet alleen tussen leerlingen, maar ook in het lerarenteam.

  1. Optimaliseren organisatie vakken

De partners zien in deze engagementsverklaring ook een overlegplatform om vanuit een gedeelde zorg voor een vlotte schoolorganisatie voorstellen te formuleren rond een betere organisatie van de levensbeschouwelijke vakken.

De engagementsverklaring is een eerste belangrijke stap in de verdere verdieping van de onderlinge samenwerking.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Een school wordt geen kleurrijke leergemeenschap, enkel en alleen door divers te zijn, wel door onderlinge dialoog en ontmoeting centraal te stellen. Deze engagementsverklaring is een belangrijke stap voor het officieel onderwijs. Onderwijsverstekkers en vertegenwoordigers van de levensbeschouwelijke vakken geven de ruimte aan scholen, leraren en directies om verregaand samen te werken. Dat brengt een grote rijkdom, een nog grotere diversiteit binnen de klas en in de lerarenkamer.”

De onderwijsverstrekkers: “Voor ons is het belangrijk dat levensbeschouwelijke vakken geen eilanden zijn binnen de school. Maar dat zij een bijdrage leveren aan het pedagogisch project en zo de ontwikkeling van jongeren ondersteunen tot actieve burgers die respectvol met elkaar kunnen omgaan op school en daarbuiten.”

De ondertekenaars van deze engagementsverklaring:

De onderwijsverstrekkers:
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) en Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV).

De erkende instanties en vereniging levensbeschouwelijke vakken:
de erkende instantie van de Israëlitische godsdienst, Comité Anglicaans Godsdienstonderwijs, de erkende instantie van de rooms-katholieke godsdienst, Centrum Islamonderwijs, Raad voor Inspectie en Begeleiding niet-confessionele Zedenleer, Pedagogische Commissie van de Orthodoxe Kerk in België en Comité Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs.

Persinfo:

Katrien Rosseel
Woordvoerder Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits
0475/44.58.32

Sarina Simenon
Persverantwoordelijke GO!
0476/26.66.36

Anne Berckmoes
Communicatie OVSG
0496/10.40.80

Helen Van de Wiele
Communicatie POV
0473/46.38.83

Maurice van Stiphout
Secretaris van de Erkende Instanties &
Vereniging van de levensbeschouwelijke vakken
0493/06.89.68

 

Femme

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs