Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Modernisering secundair onderwijs: gezamenlijk voorstel onderwijsverstrekkers voor een toekomstig studieaanbod voor de tweede en derde graad

donderdag 15 september 2016


De Vlaamse Regering zette met de conceptnota tweede en derde graad secundair onderwijs waarover op 27 mei 2016 een politiek akkoord werd bereikt, een belangrijke stap in de richting van een modernisering van het secundair onderwijs. Die voorstellen vormden de startbasis voor verdere discussies. De minister drukte bij de voorstelling haar intentie uit om een participatief traject op te starten met de onderwijsverstrekkers en sociale partners om die matrix verder uit te werken, te verfijnen en op punt te stellen. In antwoord daarop namen de onderwijsverstrekkers samen het initiatief om rond de tafel te gaan zitten met het oog op de ontwikkeling van een gemeenschappelijk standpunt over de matrix. Vertrekkend van de uitgangspunten van de nota van de Vlaamse Regering - een getrapte studiekeuze en een transparant, samenhangend en rationeel aanbod dat inspeelt op alle leerlingenprofielen -de werd een voorstel van matrix voor de tweede en derde graad uitgewerkt.

Dit voorstel werd op 15 september 2016 aan de minister overhandigd in functie van de verdere beleidsvoorbereidende gesprekken. Het moet nu verder besproken worden om er een zo breed mogelijk politiek en maatschappelijk draagvlak voor te vinden.

Een volwaardige vorming

De voornaamste doelstelling van de modernisering is elke jongere een volwaardige vorming te geven om als persoon én in gemeenschap te participeren aan cultuur en samenleving.
Het doel van de voorgestelde matrix is ervoor te zorgen dat alle leerlingen voldoende bagage verwerven om na het secundair onderwijs hun plaats op de arbeidsmarkt te vinden of om een vervolgopleiding in het hoger onderwijs te starten.

Getrapte studiekeuze

Binnen deze voorstellen zullen jongeren in de toekomst een eerste keuze maken voor een studiedomein en voor een plaats in de matrix na een oriënterende en observerende eerste graad. Studierichtingen in de tweede graad moeten voldoende breed zijn zodat overgangen naar studierichtingen binnen een studiedomein en tussen bepaalde studiedomeinen mogelijk blijven. Er zijn daarom minder studierichtingen in de tweede graad. In de derde graad maken de leerlingen een keuze tussen meer geprofileerde studierichtingen.

Geen link tussen matrix en schoolstructuur

De voorstellen met betrekking tot de matrix voor de tweede en derde graad houden geen enkel verband met programmatie of schoolorganisatie.

Voor alle leerlingenprofielen

Het studieaanbod speelt in op de diverse leerlingenprofielen. Leerlingen worden aangesproken op hun interesses, talenten en capaciteiten, en krijgen een brede algemene en richtingspecifieke vorming die elk van hen voldoende uitdaging biedt.
Vanuit de inclusiegedachte en het belang van maatschappelijke participatie worden in het aanbod secundair onderwijs ook studierichtingen opgenomen voor het buitengewoon secundair onderwijs, en studierichtingen Leren & werken.

Een transparant, rationeel en samenhangend aanbod

Om de studiekeuze van jongeren vlotter te laten verlopen, is het belangrijk dat alle betrokkenen (leerlingen, ouders en leraren) een goed overzicht hebben op het totale studieaanbod.
In de matrix van de conceptnota worden studiedomeinen en perspectieven onderscheiden. Een studiedomein is een inhoudelijk samenhangend interessegebied dat de volledige breedte van abstracte tot praktische studierichtingen beslaat en in de derde graad drie perspectieven heeft: doorstroom naar het hoger onderwijs (D), doorstroom naar de arbeidsmarkt of naar het hoger (beroeps)onderwijs of se-n-se (D+A) en doorstroom naar de arbeidsmarkt of se-n-se-opleiding (A).

Om die volle breedte te kunnen beschrijven, stellen de onderwijsverstrekkers vijf studiedomeinen voor: Economie, Kunst, Maatschappij, STEM en Talen. De onderwijsverstrekkers voegen een studiedomein Talen toe, om jongeren met een talig profiel in de toekomst meer dan nu het geval is tot hun recht te laten komen. In de derde graad zijn er subdomeinen voor de studierichtingen D+A en A: bv. Bouwen & wonen in het studiedomein STEM. Zo wordt de samenhang van het aanbod met de arbeidsmarkt (sectoren) ook duidelijker.

Elke studierichting krijgt een unieke plaats in de matrix. Zo komt de studierichting Moderne talen & cultuur enkel voor in het studiedomein Talen, perspectief D. Uitzonderingen daarop zijn de studierichtingen Grieks & wiskunde, Latijn & wiskunde en Moderne talen & wiskunde. Zij worden in twee studiedomeinen – STEM (D) en Talen (D) – geplaatst omdat ze daar inhoudelijk bij aansluiten.

Voor D+A- en A-perspectief werd de matrix nog niet volledig ingevuld, zo creëren de onderwijsverstrekkers de nodige ruimte om met alle belanghebbenden te overleggen.

Adidas POD Boost

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs