Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Meer dan 6 leerlingen op 10 komen in contact met het CLB

donderdag 14 april 2016

De cijfers over de CLB-werking van het schooljaar 2014-2015 zijn bekend. Nieuw dit jaar zijn de cijfers over het M-decreet, meer details over het medisch onderzoek en de leerplichtbegeleiding, en een indeling per leeftijd. Opvallend: meer dan 6 op 10 van de leerlingen in Vlaanderen komen bij ons over de vloer. Dat zijn er 704.334 van de 1.136.023. Voor ruim 1 op 3 daarvan namen we een zorgvraag op. Voor 52.238 zochten we een oplossing in de externe hulpverlening.

Cijfers in een jaarrapport

Sinds enkele jaren werken de centra voor leerlingenbegeleiding met een digitaal leerlingendossier dat toelaat om alle gegevens van leerlingen en hun begeleidingen digitaal bij te houden. Dat stelt ons in staat om onze werking in cijfers te gieten. Nu we ons volop voorbereiden op een nieuw decreet leerlingenbegeleiding, vinden we het des te belangrijker om de cijfers van naderbij te bekijken. In het rapport leest u cijfers over het aantal interventies bij leerstoornissen, psychosociaal welzijn, cijfers over gewicht, pubertaire ontwikkeling, visus en veel meer. Naast de evolutie naar aanleiding van het M-decreet gaan we dieper in op de zogenaamde ‘draaischijffunctie’ van het CLB omdat we denken dat dit in de nabije toekomst aan belang zal winnen.

Download het volledige cijferrapport...

We helpen leerlingen gepaste hulp te vinden

Voor leerlingen met een zorgvraag gaat het CLB aan de slag om samen met hen op zoek te gaan naar een gepast antwoord. Een van de mogelijkheden hierbij is dat het CLB een kortdurende begeleiding opstart. Voor 62.344 leerlingen werd in 2015-2015 een kortdurende begeleiding opgestart, dat is iets meer dan 5 % van het totaal aantal leerlingen in Vlaanderen en Brussel.
Daarnaast stellen we een lichte stijging vast in de cijfers over samenwerkingen met een netwerk. Voor 52.238 leerlingen spraken we een partner in de externe hulpverlening aan om een leerling verder hulp te verlenen, tegenover 49.829 in 2013-2014. Dit toenemend belang van de samenwerking met netwerkpartners bevestigt de belangrijke rol die CLB’s opnemen binnen de toeleiding naar externe hupverlening en zorgaanbod.

Van verontrusting tot crisis: ook daar speelt CLB een grote rol

Soms maakt een leerkracht, buurvrouw of CLB-medewerker zich zorgen over de opvoedingssituatie van een minderjarige. Dit wordt verontrusting of een verontrustende situatie genoemd binnen de Integrale Jeugdhulp. Wanneer een leerling in een zware noodsituatie of hoogdringende situatie terechtkomt, spreekt men over een crisis.
In beide gevallen staat het CLB vaak kinderen en jongeren bij. Cijfers daarover hebben we niet in schooljaren, wel in kalenderjaren. In 2014[1] werd meer dan 12 % van de aanmeldingen van verontrusting en 15,44 % van alle crisissituaties in Vlaanderen en Brussel door het CLB gedaan. Hiermee wordt het CLB beschouwd als de tweede aanmelder van crisissituaties, na de jeugdrechtbanken, die een goede 18 % voor hun rekening nemen.
Gezien het brede toepassingsgebied van de draaischijffunctie en de cruciale positie waarop CLB’s zich bevinden (nl. op het kruispunt tussen onderwijs en welzijn), pleiten de CLB’s pleiten dan ook voor een verdere versterking van hun draaischijffunctie.

CLB-cijfers tonen nood leerlingenbegeleiding aan

De cijfers tonen aan dat de Centra voor Leerlingenbegeleiding gekend zijn bij de leerlingen, hun ouders en de school, en dat zij beroep doen op het CLB voor een zorgvraag. Het auditrapport van PwC[2], dat tijdens het schooljaar 2014-2015 werd uitgevoerd, toont eveneens aan dat 90 % van de leerlingen het CLB kent en weet waarvoor je bij het CLB terecht kan. Hiernaast toont het rapport aan dat zowel ouders, leerlingen als de school tevreden tot zeer tevreden zijn over de CLB-begeleiding. Iets waar we gerust fier op mogen zijn.

CLB en het M-decreet

Hoewel het M-decreet pas op 1 september 2015 geïntroduceerd werd in het brede onderwijslandschap, vormde het schooljaar 2014-2015 een belangrijk overgangsjaar voor de CLB’s. Enige voorzichtigheid bij de cijfers is dan ook geboden: aangezien voor de CLB’s zowel de oude regelgeving (tot en met december 2014), als de nieuwe regelgeving (vanaf 1 januari 2015) van toepassing was.
We stellen vast dat het M-decreet wat het betreft aantal doorverwijzingen naar het buitengewoon onderwijs geen schokeffect met zich heeft meegebracht. Het aantal overstappen naar het buitengewoon onderwijs daalde inderdaad - in totaal stapten 12.462 leerlingen over naar het buitengewoon onderwijs - maar deze trend zien we al een aantal schooljaren na elkaar. Het M-decreet veroorzaakte geen breuk omdat de trend naar een meer inclusief Vlaams onderwijs reeds een aantal jaar geleden werd ingezet.
Wat betreft gemotiveerde verslagen, stellen we een stijging vast. Deze stijging heeft echter verschillende verklaringen (o.a. door de gewijzigde regelgeving), waardoor we niet kunnen stellen dat er effectief voor meer leerlingen GON-begeleiding werd ingezet in het gewoon onderwijs.
 


[1] Bron: Jongerenwelzijn, Jaarverslag 2014, te raadplegen via http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/publicaties/#jaarverslagen
[2] PriceWaterhouseCoopers, Audit naar de werking van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s), september 2015. Online raadpleegbaar via http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/rapporten/ER_PwC_CLB_290915.pdf 

Meer info? Een gesprek?

Stefan Grielens
Algemeen directeur Vrije-CLB-Koepel vzw
0495 40 09 85
02 240 07 50
stefan.grielens@vclb-koepel.be

Jef Van De Wiele
Pedagogisch adviseur CLB–POC OGO
Begeleider Diversiteit CLB
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
0476 42 83 32
02 514 19 00
Jef.van.de.wiele@pov.be

Walentina Cools
Coördinator pedagogische begeleiding CLB
Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten
0485 36 05 40
02 300 70 28
walentina.cools@ovsg.be

Dries Vandermeersch
Voorzitter Raad van Directies
GO! Centra voor leerlingenbegeleiding Gemeenschapsonderwijs
0477 23 13 57
02 479 25 05
dries.vandermeersch@g-o.be

Inge Van Trimpont
Directeur Permanente Ondersteuningscel CLB GO!
0470 130 406
02 790 93 16
Inge.van.trimpont@g-o.be

De internettensamenwerkingscel of ISC is een informeel overleg van vertegenwoordigers van de drie centrumnetten (vier koepels) van de centra voor leerlingenbegeleiding. De ISC overlegt over actuele beleidsontwikkelingen die de CLB-sector beïnvloeden en neemt sectorale standpunten in. De ISC is ook het aanspreekpunt voor externe partners en legt ook zelf contacten met andere partners uit de welzijns- en gezondheidssector.

New Arrival Sports

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs