Starten met bouwen

Dos­siers op de wacht­lijst kun­nen mak­ke­lijk enke­le jaren aan­sle­pen. Zit er dan echt niets anders op dan zo lang te wach­ten voor­al­eer je kan bou­wen? Dat hangt af van de pro­ce­du­re. Soms moet je eerst het prin­ci­pe­ak­koord afwach­ten voor­al­eer er ste­nen op elkaar gelegd kun­nen wor­den. Bij ande­re pro­ce­du­res kan je al tij­dens de wacht­pe­ri­o­de bou­wen, maar dit gaat gepaard met extra risico’s. En bij spe­ci­fie­ke pro­jec­top­roe­pen maakt het zelfs niet uit of er al een dos­sier op de wacht­lijst staat of niet. Ga tel­kens goed na wel­ke pro­ce­du­re­re­gels van toe­pas­sing zijn. Wie stap­pen negeert of over­slaat, kan het recht op sub­si­dies verspelen.

Lees verder

Multifunctioneel en naschools gebruik

Wil je van de school tege­lijk ook een kin­der­op­vang maken? En boven­op de klas­sen nog enke­le appar­te­men­ten bou­wen ook? Of gebruik je de ref­ter en sport­hal bui­ten de school­uren graag voor het loka­le ver­e­ni­gings­le­ven? Dat kan! Zolang het gebouw tij­dens de school­uren beschik­baar is voor onder­wijs, laat de sub­si­die­re­gel­ge­ving mul­ti­func­ti­o­neel gebruik van school­ge­bou­wen toe. 

Lees verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina