Starten met bouwen

Dos­siers op de wacht­lijst kun­nen mak­ke­lijk enke­le jaren aan­sle­pen. Zit er dan echt niets anders op dan zo lang te wach­ten voor­al­eer je kan bou­wen? Dat hangt af van de pro­ce­du­re. Soms moet je eerst het prin­ci­pe­ak­koord afwach­ten voor­al­eer er ste­nen op elkaar gelegd kun­nen wor­den. Bij ande­re pro­ce­du­res kan je al tij­dens de wacht­pe­ri­o­de bou­wen, maar dit gaat gepaard met extra risico’s. En bij spe­ci­fie­ke pro­jec­top­roe­pen maakt het zelfs niet uit of er al een dos­sier op de wacht­lijst staat of niet. Ga tel­kens goed na wel­ke pro­ce­du­re­re­gels van toe­pas­sing zijn. Wie stap­pen negeert of over­slaat, kan het recht op sub­si­dies verspelen.

Lees verder

Multifunctioneel en naschools gebruik

Wil je van de school tegelijk ook een kinderopvang maken? En bovenop de klassen nog enkele appartementen bouwen ook? Of gebruik je de refter en sporthal buiten de schooluren graag voor het lokale verenigingsleven? Dat kan! Zolang het gebouw tijdens de schooluren beschikbaar is voor onderwijs, laat de subsidieregelgeving multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen toe. 

Lees verder