Krachtlijnen voor een warme overdracht

Deze twaalf krachtlijnen inspireren schoolteams om een krachtig beleid rond warme overdracht op te zetten. Een warme overdracht houdt het delen van kennis en informatie in functie van schakelmomenten tijdens de onderwijsloopbaan in. Als school werk je hiermee aan verschillende kwaliteitsverwachtingen van het Referentiekader voor OnderwijsKwaliteit.

Domein leerlingenbegeleiding onderwijsloopbaan

Tijdens een schoolloopbaan zijn er tal van schakelmomenten. Dit gaat om overgangen van de voorschoolse opvang naar de kleuterschool, naar de lagere school, naar het secundair onderwijs en vervolgonderwijs of arbeidsmarkt. Het begeleiden van de studiekeuze houdt meerdere overstappen in totdat leerlingen naar de arbeidsmarkt instromen. Daarnaast zien we ook schoolveranderingen of wijzigingen van studierichting of onderwijstype als overdrachtsmomenten. Tot slot nemen we ook schakelen naar en van het buitengewoon onderwijs in acht.

Met de krachtlijnen zetten we sterk in op de verbindende driehoek school-ouders-leerling. Met school bedoelen we het geheel van schoolpartners zijnde leerkrachten, directie, leerlingbegeleiders, ondersteuners … We betrekken zoveel mogelijk actoren in een geïntegreerd verhaal. Bij ouders gaat het niet noodzakelijk over de biologische ouders. Evengoed kan het gaan over een voogd of naast familielid dat nauw betrokken is bij de onderwijsloopbaan van de lerende. Ten derde is er de leerling die centraal staat in dit verhaal. Doorheen de onderwijsloopbaan wordt de lerende steeds meer verantwoordelijk voor keuzes binnen zijn eigen onderwijsloopbaan. Deze keuzeverantwoordelijkheid wordt mede bepaald door de leerlingkenmerken en de context.

Krachtlijnen warme overdracht

Download hier de volledige tekst

OK Dashboard

Referentiekader voor OnderwijsKwaliteit (rOK)

Een beleid rond warme overdracht komt tegemoet aan verschillende kwaliteitsverwachtingen van het rOK.

  • R2 De school streeft naar welbevinden en betrokkenheid bij alle lerenden en het schoolteam en naar tevredenheid bij ouders en bij andere relevante partners.
  • R4 De school stimuleert de studievoortgang van elke lerende.
  • R5 De school waarborgt de toegang tot onderwijs voor elke lerende.
  • B1 Het schoolteam geeft de begeleiding vorm vanuit een gedragen visie en systematiek en volgt de effecten van de begeleiding op.
  • B2 Het schoolteam biedt begeleiding zowel op het vlak van leren, leerloopbaan, sociaal-emotionele ontplooiing als fysiek welzijn.
  • B4 Het schoolteam geeft de begeleiding vorm samen met de lerende, de ouders / thuisomgeving en andere relevante partners.
  • BL5 De school bouwt samenwerkingsverbanden uit die het leren en onderwijzen ten goede komen.
  • BL6 De school communiceert transparant over haar werking met alle actoren

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina