Actief pluralisme op school – geef vorm en inhoud aan samenleven en samen leren

Ons onderwijs leeft lokaal en staat open voor de wereld. Onze scholen en academies vormen het hart van het socio-culturele weefsel. Kinderen, jongeren en volwassenen leren van en met elkaar. Ze kunnen zichzelf zijn, ze ontdekken hun talenten en ontwikkelen interesses, elk met een verschillende achtergrond en overtuiging. Zo kan iedereen de kansen grijpen die de maatschappij biedt.

Iedereen welkom

Met de beginselverklaring neutraliteit’ biedt OVSG een kader aan om de neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs in te vullen vanuit het concept actief pluralisme’, dat we als grondhouding verbinden met de praktijk van het samenleven en samen leren op school.

Deze leidraad biedt daartoe 7 krachtlijnen, die een bron van inspiratie zijn om hierover blijvend in dialoog te gaan – in de school en met de school.

  1. Inzetten op verbondenheid. Verbondenheid is cruciaal voor respectvolle en rechtvaardige interacties met zichzelf, anderen, de omgeving, de samenleving en het leven als geheel.
  2. Als groep de gemeenschappelijke waarden bepalen en concretiseren. De school selecteert in overleg met alle betrokkenen gemeenschappelijke waarden die leiden tot verbondenheid en versterkt worden door een veilig schoolklimaat.
  3. Dieperliggende ideeën expliciteren en in dialoog gaan. We benadrukken het belang van inclusie en dialoog over levensbeschouwelijke, culturele, filosofische en ideologische ideeën, omdat deze dieperliggende ideeën bepalend zijn voor ons dagelijks oordelen en handelen.
  4. Niet willen overtuigen, maar alternatieven bieden. Vertrek vanuit de gemeenschappelijke waarden, wettelijke bepalingen en eindtermen en reik alternatieve kaders aan zonder te willen overtuigen. Zo blijft de dialoog open en kunnen leerlingen hun persoonlijk referentiekader verdiepen en verbreden.
  5. Veruitwendiging van identiteit toelaten. Stimuleer het zichtbaar maken van dieperliggende ideeën en opvattingen, zoals het dragen van kenmerken van levensbeschouwelijke, filosofische en ideologische ideeën, om de dialoog te bevorderen, met respect voor wettelijke bepalingen en het schoolreglement.
  6. Inzetten op democratisch burgerschap. Zet in op burgerschapsvorming, waarbij leerlingen basiskennis, vaardigheden en attitudes ontwikkelen om actief deel te nemen aan de school, de gemeenschap en de democratische samenleving.
  7. Diversiteit benutten om te komen tot verbondenheid en wat gemeenschappelijk is. Geef leerlingen de ruimte om hun ideeën en identiteit te uiten, in dialoog te gaan over diversiteit en te ontdekken wat hen verbindt. Zo benut je diversiteit als een bron van rijkdom en bevorder je verbondenheid.
Figuur gemeente maakt school

Verdiep je verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina