Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Vlaamse begroting 2020: wat verandert er? 

donderdag 21 november 2019

De Vlaamse regering heeft enkele weken geleden haar begrotingsopmaak voor 2020 voorgesteld. Over de bedenkingen die OVSG heeft bij deze voorstellen, lees je meer in deze reactie. Maar wat beteken dit voor jouw school? Wij zetten voor elk onderwijsniveau de voorstellen op een rijtje. 

Basisonderwijs 
De basisfinanciering voor een kleuter is volledig gelijkgesteld met die van een leerling lager onderwijs. Deze verhoging van de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs vertaalt zich in een stijging van ongeveer 71 miljoen euro in 2020 op de Vlaamse begroting. Dat betekent dat er per kleuter ongeveer 185 euro méér werkingsmiddelen zullen worden toegekend dan in het verleden. 

Als nieuwe beleidsimpuls voorziet de Vlaamse overheid daarnaast een globaal bedrag van 7,7 miljoen euro voor de verdere versterking van het basisonderwijs (‘extra handen in de klas’) en een budget van 2,5 miljoen euro voor de maatregelen van het lerarenpact in het basisonderwijs voor het begrotingsjaar 2020.  

Het basisonderwijs ontsnapt ook aan de algemene besparingsmaatregel van de gedeeltelijke niet-indexering van de werkingsmiddelen. Voor het gewoon en buitengewoon onderwijs worden de werkingsmiddelen in 2020 normaal geïndexeerd wat resulteert in een stijging van meer dan 10 miljoen euro op de Vlaamse begroting 2020.  

Secundair onderwijs 
Het secundair onderwijs ondergaat een besparing op zijn werkingsmiddelen door een gedeeltelijke niet-indexering. Voor het gewoon secundair onderwijs betekent dit in 2020 een globale inlevering van 3,44 miljoen euro en voor het buitengewoon secundair onderwijs een verlies van 230 000 euro. 

De voorziene aangroei van de leerlingenpopulatie in het secundair onderwijs vertaalt zich in een stijging van de budgetten. Dit normale groeipad wordt de komende jaren afgeremd zodat de kost die samenhangt met het stijgend leerlingenaantal kleiner wordt. De begroting 2020 vermindert hiervoor het budget van het secundair onderwijs in Vlaanderen met 20 miljoen euro.  

Naast bovenstaande besparingen zijn er ook nieuwe beleidsimpulsen; zo voorziet de begroting voor het secundair onderwijs in 2020 een budget van 7,5 miljoen euro voor maatregelen rond het lerarenpact.  

Deeltijds kunstonderwijs 
Ook het deeltijds kunstonderwijs wordt getroffen door de gedeeltelijke niet-indexering van de werkingsmiddelen en een generieke besparingsmaatregel van 6% op de werkingsbudgetten.  

Voor het stedelijk en gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs komt deze laatste maatregel neer op een globale besparing van bijna 170 000 euro op het totale werkingsbudget in 2020.  

Daarnaast wordt ook voor het deeltijds kunstonderwijs een aftopping van de groei, ten gevolge van het nieuwe decreet, aangekondigd. Wat dit exact zal inhouden, is momenteel nog niet duidelijk. 

Volwassenenonderwijs 
De totale werkingsmiddelen voor het volwassenonderwijs worden vanaf het begrotingsjaar 2020 verminderd met 6%. 

Bij de overgang naar de nieuwe financiering werd er een compensatieregeling voorzien voor de centra, deze compensatieregeling wordt voor 2020 aangepast zodat de voorziene besparing wordt gerealiseerd. 

Bij de begrotingsopmaak 2020 wordt ook de groei van het volwassenonderwijs beperkt tot 0,8% (i.p.v. 1%); deze maatregel wordt niet toegepast op NT2.   

CLB  
De werkingsbudgetten van de centra voor leerlingenbegeleiding in Vlaanderen worden vanaf het begrotingsjaar 2020 met 909 000 euro verminderd, dit komt neer op een besparing van 6%. 

Infrastructuur 

De begroting 2020 voorziet in een globale verhoging van de investeringen voor scholenbouw van 20 miljoen euro voor de capaciteitsproblematiek. Daarnaast wordt ook 5 miljoen euro toegevoegd voor de toekomstige dossiers huursubsidies in Vlaanderen.  

Naast de extra investeringen voor scholenbouw stellen we vast dat deze begrotingsposten in 2020 toch ook onderworpen worden aan generieke besparingsmaatregelen, zoals een gedeeltelijke niet-indexering van de werkingsmiddelen en 6% besparing op subsidies. 

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs