Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nooddecreet goedgekeurd in het Vlaams Parlement

donderdag 7 mei 2020

Het voorstel van decreet tot het nemen van dringende en tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis werd gisteren goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Dit decreet voorziet enkele afwijkingen van organieke regelgeving die door de coronacrisis in het gedrang gekomen zijn.

We sommen er enkele op:

  • Deadline erkenningsdossiers nieuwe scholen verschoven

De uiterste datum om een gemotiveerd en gestoffeerd erkenningsdossier in te dienen viel dit jaar midden in de coronaperiode en was daardoor niet in alle gevallen haalbaar. Daarom werd die datum uitgesteld tot 1 juni 2020. Dankzij dat uitstel kan de onderwijsinspectie in de loop van de maand juni 2020 onderzoeken of aan de vastgestelde erkenningsvoorwaarden is voldaan en kan de Vlaamse Regering nog voor het zomerreces een beslissing nemen.

  • Uitreiking getuigschriften basisonderwijs tot 7 juli

Om de onderwijstijd dit schooljaar bij het heropstarten van de scholen nog ten volle te kunnen benutten wordt aan de scholen de mogelijkheid gegeven om tot 7 juli de beslissing aan de ouders mee te delen. Daarover moet vooraf wel met het personeel overlegd worden.

Als het getuigschrift basisonderwijs na 30 juni uitgereikt wordt, dan moet ook de termijn waarbinnen in beroep kan worden gegaan tegen de beslissing om het getuigschrift basisonderwijs niet toe te kennen, verschoven worden. De beroepstermijn wordt in dat geval verlengd met het aantal dagen dat de beslissing over het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs later dan 30 juni aan de ouders is meegedeeld.

  • Tijdelijke verslagen buitengewoon onderwijs

De kans bestaat dat er door de coronamaatregelen niet tijdig of zelfs geen beroep gedaan kan worden op externe diagnostiek in het kader van het afleveren van een verslag voor de inschrijving in het buitengewoon onderwijs of de toegang tot een individueel aangepast curriculum (IAC) in het gewoon onderwijs. Daarom is het mogelijk dat sommige trajecten voor handelingsgerichte diagnostiek (HGD) nog niet tot een definitief besluit komen. Om daaraan tegemoet te komen introduceert dit voorstel van decreet, met het oog op de start van het schooljaar 2020-2021, een tijdelijk verslag.

Als het HGD-traject niet helemaal afgerond kan worden, kan er aan de leerling een tijdelijk verslag gegeven worden, dat geldig is voor het schooljaar 2020-2021. In de loop van dat schooljaar moet het HGD-traject afgerond worden om het verslag te kunnen omzetten in een definitief verslag of het tijdelijke verslag op te heffen. Tijdelijke verslagen die niet in een definitief verslag zijn omgezet, worden op 1 september 2021 van rechtswege opgeheven.

  • Inschrijvingen

Er wordt opgelegd dat alle fysieke inschrijvingen op scholen moeten worden opgeschort. Scholen krijgen de mogelijkheid om leerlingen die zich nog moeten aanmelden (of zich al aangemeld hebben), digitaal in te schrijven. Tot slot wordt de mogelijkheid gecreëerd dat scholen alsnog een aanmeldingsprocedure kunnen starten om inschrijvingen te realiseren en worden de voorwaarden vastgelegd om in deze uitzonderlijke omstandigheden inschrijvingen te kunnen realiseren.

Fysieke inschrijvingen kunnen pas van start gaan nadat de minister hiervoor de datum heeft vastgesteld.

De implementatie van het nieuwe inschrijvingsdecreet dat normaal op 1 september 2020 van start zou gaan, wordt met één schooljaar uitgesteld naar 1 september 2021.

  • Geen verplichte deelname aan gevalideerde proeven in het lager onderwijs

Scholen kunnen zelf kiezen of ze in het schooljaar 2019-2020 de gevalideerde proeven voor het lager onderwijs afnemen. De beslissing wordt genomen na overleg met het personeel.

  • Geen verplichting 20 opleidingsdagen duaal leren

Een leerling kan ingeschreven blijven in de duale opleiding, ook als hij geen overeenkomst heeft in de periode na de paasvakantie. De regeling is van toepassing op duaal leren in het gewoon en het buitengewoon secundair onderwijs. Als een leerling geen werkplek heeft, moet de aanbieder duaal leren wel zorgen voor een voltijdse invulling.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs