01/09/2023

Nieuwigheden regelgeving DKO voor september

Tijdens de zomervakantie werden een aantal wijzigingen aan de regelgeving definitief goedgekeurd. Van de zaken die deze maand al relevant kunnen zijn, hebben we een kort overzicht gemaakt. 

Dans Kunstacademie Poperinge 2

Inschrijvingen

Aan een leerling zich in de maand september terug wil uitschrijven, moet je het inschrijvingsgeld volledig terugbetalen. Voor een latere uitschrijving kan het schoolbestuur via het academiereglement beslissen om niet terug te betalen.

Lestijden pedagogische coördinatie

Voortaan kun je maximaal 5% van het lestijdenpakket inzetten voor pedagogische coördinatie. Dat is een absoluut maximum dat niet kan overschreden worden, ook niet met een vakbondsakkoord. 

Naast de lestijden onderwijzend personeel tellen ook de volgende lestijden mee voor het bepalen van de berekeningsbasis voor de 5%: 

  • Lestijden aanvangsbegeleiding
  • Lestijden ondersteuning kerntaak leraar 
  • Lestijden samen school maken
  • Lestijden beleidsondersteuning (kunstacademie)
  • Lestijden Brusselvoordeel

Als er eventueel overgedragen lestijden van dit schooljaar naar volgend schooljaar zouden zijn, dan tellen deze niet mee voor de berekening.

Gastleraar

De term voordrachtgever’ is vervangen door gastleraar’. De beperking dat slechts 5% van het lestijdenpakket hiervoor mag worden gebruikt, vervalt. Vakbondsonderhandeling blijft nodig, een akkoord is niet vereist. De gastleraar moet van onberispelijk gedrag zijn (uittreksel strafregister maximum één maand oud) en moet over de vereiste taalkennis beschikken.

Meer info: artikel 73 §3 van het decreet DKO en punt 2.5 van de omzendbrief Omkaderingsberekening en personeelsformatie in het deeltijds kunstonderwijs.

Experten voor leeractiviteiten op maat

Als een schoolbestuur lestijden voor leeractiviteiten op maat omzet in een krediet voor experten, dan moeten die experten voortaan van onberispelijk gedrag zijn (uittreksel strafregister maximum één maand oud) en over de vereiste taalkennis beschikken.

Meer info: artikel 73 §4 van het decreet DKO en punt 2.4.3 van de omzendbrief Omkaderingsberekening en personeelsformatie in het deeltijds kunstonderwijs

Lesverplaatsingen

De regeling rond lesverplaatsingen op vraag van de leraar is versoepeld en administratief vereenvoudigd. Het schoolbestuur bepaalt voortaan om welke redenen en hoe dit kan. Wel moet de continuïteit van het leerproces van de leerling en de gelijke behandeling van de personeelsleden worden verzekerd. Ons model van arbeidsreglement is aangepast.

Woordkunst-Drama: vakken

Cabaret en comedy’ is geschrapt als mogelijk vak in de optie theatermaker van de studierichting creërend acteur in de derde graad en als vak in de kortlopende studierichting schrijver.

AVP voor zorgdoeleinden

Een personeelslid heeft voortaan recht op jaarlijks 5 dagen afwezigheid voor verminderde prestaties om zorg of steun te verlenen aan een gezinslid of familielid dat om een ernstige medische reden behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun. 
Meer info vind je in de omzendbrief Afwezigheid voor verminderde prestaties

Politiek verlof op verzoek van het personeelslid

Op vraag van het personeelslid kan een schoolbestuur het politiek verlof op verzoek voltijds of deeltijds opschorten als het personeelslid tijdelijk een onderwijsopdracht wil opnemen in het kader van het lerarentekort. 
Meer info vind je in de omzendbrief Politiek verlof

Uitzonderlijk verlof wegens overmacht door corona

Het uitzonderlijk verlof wegens overmacht door corona is opgeheven op 1 september 2023.

Flexibele werkregeling

Personeelsleden kunnen een flexibele werkregeling aanvragen voor zorgdoeleinden. Het gaat om een aanpassing van het bestaande werkpatroon van het personeelslid. Deze regeling is geen recht, het schoolbestuur kan de aanvraag gemotiveerd weigeren.

TADD VO-vak

Is een personeelslid al TADD-gerechtigd in het ambt van leraar, dan wordt dit recht naderhand op 1 september uitgebreid naar een VO-vak van zodra de leraar op 30 juni voor dat VO-vak afzonderlijk 290 dagen dienstanciënniteit heeft opgebouwd waarvan 200 effectief zijn gepresteerd. Er is geen afzonderlijke beoordeling voor het VO-vak mogelijk. Een bijkomende kandidaatstelling is ook niet nodig.

Zit je nog met vragen?

We helpen je graag verder. Contacteer de juridische dienst voor jouw onderwijsniveau.

Contacteer onze juridische dienst