Wat gebeurt er achter de schermen?

01

Werken aan een performante organisatie

 

Wie contact heeft met OVSG op een nascholing, bij een begeleiding of op onderhandelingen, ontmoet de medewerkers van de organisatie die mee werk maken van democratisch, kwaliteitsvol en zorgzaam stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

Maar een organisatie kan maar draaien als er ook achter de schermen professioneel wordt gewerkt. Daar zorgen de diensten IT, financiën, logistiek en aankoop, HR en personeel en de preventie-adviseur voor.

Ook achter de schermen gebeurt het onderzoeks- en studiewerk dat aan de basis ligt van de visieteksten en werkinstrumenten die de pedagogische begeleiding ontwikkelt en van de standpunten die de afdeling belangenbehartiging verdedigt.

02

Huisvesting

 

Op het eind van schooljaar 15-16 besluiten OVSG, VVSG, en GSD-V om samen een kantoor te zoeken in Brussel. Als geschikte plek komen de 5de, 6de en 7de verdieping van Madou Centre in beeld. Eind december wordt de knoop doorgehakt: de verkoopakte wordt getekend. Vanaf dat moment start een intensieve periode van voorbereiden, plannen en inspraak organiseren.

Om de drie organisaties bij het hele proces te begeleiden wordt een dynamisch bedrijf ingeschakeld dat overheden en bedrijven begeleidt bij strategische werkplekontwikkeling. Verhuizen is immers een kans om de hele manier van werken te bekijken. We organiseren klankbordgroepen in de drie organisaties waarop alle medewerkers hun ideeën kunnen geven. Dat resulteert in een visie op werken en werkplek.

Een interne stuurgroep binnen OVSG gaat aan de slag. Er wordt een bezettingsmeting gedaan en een profielanalyse gemaakt om te weten te komen hoeveel werkplekken we nodig hebben voor welke werkprofielen. Om inspiratie op te doen gaan we alvast enkele vernieuwende gebouwen bezoeken, zoals het nieuwe Administratief Centrum in Aalst. Vlak voor de zomervakantie hebben we een macroplan klaar, een blauwdruk voor onze toekomstige werkomgeving.

03

Digitaliseren

 

OVSG zet al verschillende jaren in op meer en meer digitaal werken. Met een verhuizing in het vooruitzicht schakelen we een versnelling hoger. We zullen in de toekomst ook tijds- en plaatsonafhankelijk gaan werken en dan wordt ‘the cloud’ onze vaste stek. Heel wat interne processen, maar ook bv. het inschrijven en de daaropvolgende verwerking van de nascholing verloopt nu grotendeels digitaal, milieubewust en kostenefficiënt.

Om alle medewerkers de kans te geven mee te zijn met de digitale trein, kan iedereen vorming in Office 365 volgen.

04

Selecteren, aanwerven en professionaliseren

 De HR- en personeelsdienst zoeken de geschikte kandidaten voor specifieke profielen binnen OVSG én ze volgen ook de professionalisering en de functioneringscyclus op van 143 medewerkers. In 2016-2017 schrijven we 18 vacatures uit, waarvan 3 intern voor een leidinggevende functie. Uit de 15 andere selectieprocedures werden in totaal 23 nieuwe collega’s aangeworven.

05

Fijne werksfeer

 

De collega’s van OVSG werken aan een professionele en fijne samenwerking via plandagen, gemeenschappelijke studiedagen of seminaries. De interne communicatie via structureel of ad hoc overleg, via het interne e-zine OVSG-Flash en het intranet zorgt ervoor dat formele en meer informele informatie vlot gedeeld wordt.

Twee grotere evenementen zijn ijkpunten in de jaarkalender: de nieuwjaarsreceptie in de KVS in Brussel en de Afsluitdag op het einde van het schooljaar.

06

Onderzoek doen

 

De pedagogische begeleiding van OVSG kan een beroep doen op een pedagogische studie- en ontwikkelingsdienst. Zij volgen wetenschappelijk onderzoek op en werken materialen uit voor leraren en scholen. Zo werken ze de leidraad Actief pluralisme op school uit om scholen te ondersteunen.
Het kenniscentrum van de dienst koepelwerking reikt cijfermateriaal, simulaties, kaarten en achtergrondinformatie aan bij de grote beleidsdossiers. Zo worden simulaties gemaakt van verschillende mogelijkheden tot rationalisatie van het volwassenenonderwijs en brengen de medewerkers de samenwerking tussen verschillende centra voor volwassenenonderwijs in kaart. Ook ondersteunen ze het vormen van de ondersteuningsnetwerken voor inclusie die tegen 30 juni gevormd moeten zijn via een elektronische tool en de nodige berekeningen.

07

Samenwerken met KOOGO

 

KOOGO is de koepelorganisatie van ouderverenigingen van het officieel gesubsidieerd onderwijs. Omdat heel wat onderwijsthema’s zowel de ouders als de besturen en schoolteams aangaan, werkt OVSG samen met KOOGO. In 2017 wordt een samenwerkingsprotocol opgesteld dat de wederzijdse engagementen verheldert.